FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
Suppeprat 29. august kl 19:00
Under Matfestivalen i Ålesund inviterer vi publikum til å delta på arrangementet «Suppeprat» i Apotekeren kafé på Jugendstilsenteret, hvor fellesskap og historiefortelling står i fokus.I vår åpnet vi utstillingen «Fra arkivet» på Jugendstilsenteret, der to utenbys kunstnere arbeidet med vårt arkivmateriale for å avdekke noen av Ålesunds mange historier. Utstillingen setter fokus på kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og stiller også spørsmål til hvem som eier definisjonsmakten over historien.  Nå ønsker vi å se nærmere på noen av nåtidens historier, og vi har derfor invitert jamaicanske Terri Ann Senior og burmesiske Wai Wai Aung til å dele sine personlige historier med publikum, om sin bakgrunn, hvordan de kom hit og hvordan det oppleves å bo her. Måltidet er en viktig kulturell markør, og ulike kulturer har gjerne ulike tradisjoner knyttet til det å spise sammen. Måltidet kan fungere som et møtepunkt, og være en sosial arena på tvers av kulturer. Samtalene, tankene og refleksjonene som oppstår når vi spiser sammen kan kanskje også bringe oss nærmere hverandre. Mens vi sammen spiser deilig kortreist, vegansk gulrotsuppe oppfordrer vi publikum til å lytte, spørre og dele. Hvor: Apotekeren kafé på Jugendstilsenteret, Apotekergata 16 Når: Fredag 29. august, kl 19:00 Suppe + prat kr 100,- Samtalen vil foregå på norsk. Påmelding kreves (max 30 personer): post@jugendstilsenteret.no eller tlf 70 10 49 70
07.08.14 10:41
Utlysing av prosjektmidlar 2014
Utlysing av prosjektmidlar til produksjon av vandreutstilling for barn og unge. Søknadsfrist er 15. september 2014. Kunstmuseet KUBE/Jugendstilsenteret produserer utstillingar innanfor dei fire områda: biletkunst arkitektur kunsthandverk   design Vi lyser med dette ut  100 000 kroner som skal gå til produksjon av ei eller fleire vandreutstillingar innan desse fire områda. Utstillinga skal på skuleturné  i regi av Kunstmuseet KUBE/Jugendstilsenteret og Kultursekken i Møre og Romsdal. Overordna mål med utlysning av midlar er å auke tilgongen på kunst og kultur for barn og unge.
Jugendstilsenteret/Kunstmuseet KUBE  vil yte faglig rettleiing til utvalgte prosjekt. Produksjonen vil foregå i eit samarbeid mellom produsenten  Jugendstilsenteret/Kunstmuseet KUBE og idéskapar. Det er ein føresetnad for tildeling av produksjonsmidlar at nivået på innsendte søknadar er av tilfredsstillande høg kvalitet.  Det vil bli lagt vekt på følgjande i søknaden: -          Prosjektbeskrivelse (framdriftsplan som seier noko om korleis og hvifor) -          Målgruppe (barnehage, grunnskule, vgs) -          Budsjett (timebruk, materiell m.m) -          Skisser av transport (må kunne transporterast) -          CV Prosjektet må kunne presenterast på Kulturtorget i Molde, i januar 2015, og skal ta til å turnere skuleåret 2015/16. Føresetnaden for turné vil vere at utstillinga/verksteden/det ferdige resultatet har høg kvalitet . Prosjekta kan formast som:
-          Verkstad. Dette kan vere eit prosjekt der ein formidlar arbeidar saman med elevane, eller legg til rette for at elevane kan jobbe med eit kunstnerisk prosjekt i samarbeid med lærarane sine.  
-          Utstilling/visning. Formidlaren presenterer utstillinga for elevane i den meir tradisjonelle visningsforma. Også her kan det leggast inn muligheit for eit for- og/eller etterarbeid av lærarar og elevar på skulen.  Det er ikkje nødvendigvis slik at kunstnaren sjølv må turnere med utstillinga.  Kva kan det søkast om?
Det kan søkast om enten å skape heilt nye prosjekt og initiativ eller om vidareutvikling av eksisterende prosjekt med tanke på bearbeiding for den målgruppa dette prosjektet siktar seg mot. Omfanget av støtta avheng av om det er eit nytt prosjekt eller vidareføring/omarbeiding av eit eksisterande prosjekt. Kven kan søke?
Profesjonelle utøvarar /kunstnarar innen alle felt.   Søknaden må merkast med  VANDREUTSTILLING 2014 og sendast til: Jugendstilsenteret, Apotekergata 16, 6004 Ålesund post@jugendstilsenteret.no Søknadsfrist 15. september  2014.
17.07.14 12:31
kube kids: sommarverkstad
Velkomen til sommarverkstad Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE skal vere eit attraktivt museeum for både store og for små.  I Overlyssalen har vi laga ein kreativ verkstad, der barn i følgje med ein vaksen kan få teikne, brette i papir, klippe og lime. Dei aller minste kan pusle, bygge med Lego og leike med togbane, i tillegg til å kunne utfalde seg ved staffeliet med både tusj og kritt.   
18.06.14 11:21
Fra Arkivet: lydvandring: "WALKSCAPES & dANDELIONS...: wALKING jOURNAL" (2014)
Elsebeth Jørgensens lydverk "Walkscapes & Dandelions...: Walking Journal" kan lastes ned og medbringes på gåtur i byen.Elsebeth Jørgensens verk i utstillingen "Fra arkivet" som åpnet på Jugendstilsenteret 25.april er en installasjon i seks deler. I «Walkscapes & Dandelions…» inngår video, veggtegninger, gipsavstøpninger, lydmontasje og lånte artefakter i glassmonter. Lydmontasjonen er tilgjengelig for nedlasting og tas dermed ut av utstillingen og ut i byrommet. Trykk her for å laste ned "Walkscapes & Dandelions...: Walking Journal".
25.04.14 09:34
in a lonely place 24.5.-31.8.2014
Med denne utstillingen ønsker vi å undersøke ulike sider ved ensomhet som tilstand i det moderne samfunnet. Hva er egentlig ensomhet? Og hva innebærer det å være ensom?Ensomheten er et av våre siste tabu, samtidig kan de fleste mennesker oppleve å føle seg ensomme en eller annen gang i løpet av livet. Kan kunsten gi oss andre innfallsvinkler og en annen forståelse av ensomhet enn den rene faglitteraturen? Og kan man snakke om en positiv dimensjon ved ensomheten? For å belyse denne tematikken setter vi sammen verk som ikke nødvendigvis er illustrerende, men som berører de mer komplekse sidene ved ensomheten, og som kommenterer og reflekterer over ulike sider ved det å være menneske. Slik ønsker vi at utstillingen skal åpne opp for ulike måter å nærme seg tematikken på. Utstillingen vil bestå av kunstverk fra museets egen samling og innlånte verk, og vises i museets 1.og 2. etg. Utstillingen vises fra 24.mai til 31.august 2014. Kuratorer for utstillingen er Benedikte Holen og Tove Lande. Kunstnere: Kenneth Alme, Signe Marie Andersen, Kari Anne Helleberg-Bahri, Per Inge Bjørlo, Ine Harrang, Kaia Hugin, Hanne Lydia O. Kristoffersen, Lotte Konow Lund, Jannicke Låker, Trine Lise Nedreaas, Guttorm Nordø, Kjell Torriset, Mette Tronvoll.
07.02.14 10:38

KULTURKVARTALET @Kulturkvartalet Lasting...

Fra arkivet 25.04.-14.09.
Vi har invitert kunstnerne Elsebeth Jørgensen (DK) og Helene Sommer (NO) til Ålesund og Jugendstilsenteret for å skape nye kunstverk med utgangspunkt i Jugendstilsenterets samling og arkivmateriale, samt Ålesunds arkitektur, omgivelser og mange historier. Utstillingen vises i 2.etg på Jugendstilsenteret.De har blitt oppfordret til å undersøke hvilke fortellinger som ligger i dette visuelle og historiske materialet, og hvilke nye fortellinger og uttrykk som kan skapes med utgangspunkt i dette. I oktober 2013 ble det arrangert en innledende workshop, der kunstnerne fikk bakgrunnsinformasjon om Ålesunds historie og arkitektur, politiske prioriteringer, og gitt tilgang til materialet for å begynne sin kunstneriske prosess. Begge kunstnerne har arkivmateriale som sitt utgangspunkt i sin kunstneriske produksjon. Ved å la samtidskunsten kommentere materialet fra en historisk epoke og et gitt sted ønsker vi å sette søkelys på problemstillinger rundt kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og hvordan og hvorfor vi velger som vi gjør når vi forvalter fortidens minner. Elsebeth Jørgensens verk «Walkscapes & Dandelions…» er en installasjon som består av seks deler i ulike medier. I verket inngår video, veggtegninger, gipsavstøpninger, lydmontasje og lånte artefakter i glassmonter. En del av verket fungerer dessuten som en digital lydvandring som kan lastes ned via Jugendstilsenterets nettside og fra en QR-kode, og medbringes på gåtur i byrommet. Jørgensen fattet tidlig i prosjektets fase interesse for de nattlige bybrannvandringene som i 40 år har blitt gjennomført som en kollektiv markering av bybrannen i 1904. Hun har iakttatt Ålesund som sted for historiske vandringer, sett i sammenheng med byens nattlige kollektive bybrannvandringer, stedets historieproduksjon og dets visuelle hukommelse som kan spores opp både i offentlige og private samlinger. Dette har hun så satt i forbindelse med tanker fra litteraturen omkring vandringens estetiske betydning for både individ og grupper, og om betydningen av forskjellige vandringsritualer i byrommet. Installasjonens bilder, lyd og objekter er utviklet gjennom sammenstilling av Jørgensens kunstneriske dokumentasjon, fiksjonselementer fra litteratur, fakta om stedets historiske vandringskultur, samt fortellinger hentet fra byens arkivrom. Underveis i verksproduksjonen har det også oppstått en rekke samtaler og samarbeider med kunstnere, historikere, arkivarer og fotografer som er aktive i Ålesunds historiefortelling og billedproduksjon omkring Ålesund som en historisk jugendstil-by. Ved å inkludere andre subjekter har Jørgensen også gitt plass til andre stemmer og betraktninger i sin produksjon. Helene Sommers utgangspunkt i verket «Om måser og gråstein» har vært å se på Jugendstilen som en alternativ, radikal og aktivistisk bevegelse. Hun har ønsket å spore opp en mer alternativ historie i Ålesund, ved å trekke linjer mellom Jugendstilen og 1960- og 70-tallets ungdomsrevolusjon, og videre frem til hvordan man i dag kan se på disse bevegelsene. Striden rundt rivningen av byens fuglefjell og jugendstilvillaen «Korsen» i 1973 er særlig sentral i hennes verk. Villaen, også kjent som Rønnebergvillaen, ble bygget for kjøpmannsfamilien Rønneberg i 1907 av arkitektbrødrene Christian og Hans Backer Fürst, og ble bestemt revet i 1973 for å gjøre plass for byens nye rådhus. I Jugendstilsenterets kjeller står det en modell av denne villaen. Sommer har laget en ny modell, men fremstilt den slik den så ut i mars 1973, da den ble okkupert av en gruppe mennesker i flere dager som en protest mot rivningen – med delvis sprengt fuglefjell, parkeringsplass, og banneret med påskriften «Miljø-Trivsel» hengende på smijernsverandaen. Sommer er opptatt av de mange mytene og ryktene rundt villaen, samt prosessen rundt rivningen. I tillegg til modellen har hun produsert collager. I de vegghengte collagene med bilder og tekst har hun satt sammen funnet arkivmateriale og egne fotografier. I tillegg gir hun oss sine refleksjoner gjennom tekst. Sommer trekker slutninger og sammenhenger på tvers av historien og binder ulike perioder sammen både visuelt og innholdsmessig. Hun streber ikke etter de dokumenterte og vitenskapelige sannhetene i sin søken, men forteller historier fra sitt perspektiv, basert på sine funn og samtaler med ulike personer. Ved å etablere nye sammenhenger stiller hun også spørsmål ved den dokumenterte og definerte historien.
Elsebeth Jørgensen (f.1970, DK) arbeider konseptuelt og stedsrelatert med fotografi, video, lyd, tekst og montasje. Ofte inngår hun i lange research-forløp i forskjellige historiske arkiver, hvor hun arbeider med forholdet mellom sted, historisitet og billedproduksjon. Jørgensen har sin utdannelse fra Det Kgl. Danske kunstakademi i København (1995-2002), hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger og samarbeidsprosjekter. I 2011 hadde hun separatutstillingen «Ways of Losing Oneself in an Image» ved Hordaland Kunstsenter og Billedsamlingen i Bergen, og i 2010 holdt hun soloutstillingen «Arkivet: Cinemagic Tour & Crystal Palace» på Museet for Samtidskunst i Roskilde. I 2005-2010 var hun aktuell med «Unofficial Deposited Records» i samarbeid med Pia Rönicke ved Tate Modern, London. Hennes siste større soloprosjekt er udsmykningen «Langs Stien...», 2011-13, Vendsyssel, DK, et verk som fungerer både som stedsspesifikk lydvandring og webverk i 5 år. Helene Sommer (f.1978, NO) arbeider hovedsakelig med video, tekst og installasjoner bearbeidet i collager og samlinger. Hun finner sitt materiale fra ulike kilder som bøker, fotografier, film og tv til mer tradisjonelle arkiver. Dette bearbeides til nye konstellasjoner og fortellinger som gjerne stiller spørsmål til etablerte sannheter. Sommer gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2003, og har siden da deltatt i flere gruppeutstillinger og hatt flere residency-opphold ulike steder i verden. I 2013 var hun med på Oslo Skulpturbiennale og i 2012 holdt hun separatutstillingen «A Great Piece of Turf» på Kunstnerforbundet i Oslo. I 2012 ble hun valgt ut som én av syv til å motta støtte fra Kulturrådets satsning «Hva er det med arkiv?».  Se gjerne kunstnernes hjemmesider Helene Sommer og Elsebeth Jørgensen. Trykk her for å laste ned Elsebeth Jørgensens lydvandring "Walkscapes & Dandelions: Walking Journal" Kurator: Benedikte Holen Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond Danmark
10.01.14 15:07

Apotekergata 16, 6004 Ålesund
T: +47 70 10 49 70
post@jugendstilsenteret.no
post@kunstmuseetkube.no

        FØLG OSS PÅ        

            

      

Design og CMS: Osberget.no